sArasAkSi sadA (gItam)

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 21).

Raga: sAvEri / Tala: tripuTa

1: sArasAkSi sadA pAhimAm kumArajanani sarasa hRdayE parAshakti bAlE sushIlEapAra mahimA sphUrttE shivE

2: kOTisUryaprabhE kOmaLEtrikONa nilayE kanakasadRshE kaTidhRta kAHncE salilEprakAsha suguNa kIrttE umE

3: shyAmakRSNanutE shyAmaLE shrI kAmakOTi pIThasadanE sAmagAnalOlE sushObhEvishAlahRdayamUrttE shubhE


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb