sari yevarammA

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 35).

Raga: bhairavi / Tala: khaNDa jhampa

P: sari yevarammA amba nIdayajUDavammA shrI kAmAkSi nI

A: paramapAvanI bhavAnI dEvIparAshakti nIvani namminAnu

C1: mAdhavasOdarI gaurI ambamahAbhairavI shAmbhavI nAda rUpiNI jananI dEvI nArAyaNI naLinAkSi

C2: rAjarAjEshvarI cidrUpI rAjIvAkSI lOkasAkSI tEjOmayI jananI dEvIOjOvatI OmkArI

C3: pAmara pAvanI pArvatI dEvIpAkArivinutE shrI lalitE shyAmakRSNa paripAlini dEvI shyAmagiri suputri

S: sArasadaLanayanA hariharasuranuta lalitA ninu satatamu sharaNamu kOritini kamala pAdayugamunammiti sundari shaHNkari I jagamulO


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb