shaHNkari shaHNkari

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 69).

Raga: kalyANi / Tala: aTa

P: shaHNkari shaHNkari karuNAkari rAjarAjEshvari sundari parAtpari gauri

A: paHNkajadaLanEtri girirAjakumAriparamapAvani bhavAni sadAshiva kuTumbini

C: shyAmakRSNasOdari shishum mAm paripAlaya shaHNkarikarimukha kumAra janani kAtyAyani kalyANi sarvacittabOdhini tatvajHnAnarUpiNisarvalOkAdhIshE maHNgaLam jaya maHNgaLam shubha maHNgaLam


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb