shrI kAmAkSi kAvavE

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 70).

Raga: kalyANi / Tala: Adi

P: shrI kAmAkSi kAvavE nanukaruNAkaTAkSi shrI kAntimatI shrI kAHncIpuravAsinI

A: EkAmrEshvari nIku ElAku dayavaccunOlOkulu kOrina daivamu nIvE gAdAEkabhAvuDaina nannOkani brOva baruvA

C1: kOrivaccina bhaktajanulakukOmaLAHNgi nIvE sAmrAjyamu kAmAkSammA ninnE vEDina biDDanukApADavammA karuNajUDavammA sArasadaLanEtrI kAmapAlinIsOmashEkharuni rANI purANI shyAmaLAmbikEkALikE kalEsAmagAnamOdinI jananI

C2: nIrajalOcanA sthiramani bhaktitOninnE sharaNaNTina dAsuDu nEnu nI sannidhini jErina nApainirIkahaNamu cEya tagunA nI nAmamE dhyAnamE niyati vErEjapatapamu leruganE mAyammA nI sATevaru shyAmaLE shivEshyAmakRSNapAlita jananI

S: nA manavi vinumika giritanayA mudamutO vacci kOriti nA vetalanu dIrccavE mAkabhayadAnamIyavE tAmasamu sEyakanE


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb