shrIpatimukha viracita

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 22).

Raga: sAvEri / Tala: Adi

P: shrIpatimukha viracita pUjyE shrI pArvati mAm pAhi dEvi

A: nIpavananilayE nirAmayE niTilanayanajAyE mama hRdaya tApahAriNi navaratnAlayE tApasa varanAradamuditE dEvi

C1: taruNi latApallava mRducaraNE tapana vidhuvilOcanE aruNakOTisamakAntiyuta sharIrE kaladhRtakalApE suruciramaNikaNThalasanmaNihArE suguNashIlE satatam samudam karuNayA ava dInam paradEvatE kAmakOTipIThagatE lalitE

C2: karimukha kArttikEya janani svarapAlini pAvani harisahOdari vidaLita daityArigaNE sadA pUrNE paramEshavinutE shritajanapAlitE prItiriha vasatu vimalE puraharapriyE shashinibhAnanE pUrNakAmE sAmagAnalOlE

C3: shyAmaLAHNgi maHnjuLavAni sakalabhayanivAriNi hE mahEshvari madhupasadRshavENi kAmEshvari gauri shyAmakRSNasOdari bhuvanEshvari shAmbhavi mahAtripura sundari himagirikumAri kavikula kAmadE kAHNkSita phaladAyikE


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb