taruNamidammA ennai rakSikka

Abstracted from: Compositions of Shyama Shastri, Subbaraya Shastri & Annasvami Shastri by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 12).

Raga: gauLipantu / Tala: Adi

P: taruNamidammA ennai rakSikka

A: karuNAnidhiyAgiya kAmAkSi rakSikka

C1: anudinamum endan vAkkil un nAmam aduvallAl maTrOndRmillaiyE en nEmam manakkavalaiyait tIrkka maRu deyvamenakkuNDO unnaippArkka iraHNgik kaNpArkka

C2: AdishaktiyenDrU pEreDUttAyE akilamum vardhikka avatarittAyE cAtakam pOlunnai sharaNampuhundEn ennaiAdarikkappinnai yAR uNDu shOllanaiyE

C3: kAmitaphalattai kaimEl taruvAyE kaNpArttu rakSippateppOdum nIyE sOmashEkharar pAdi sundarI kaumArI shyAmakRSNan sOdarI shailarAJakumArI


To Ganamandir Trust

To Shyama Shastri composition list

Todd M. McComb